Depar Duyurular

Pert İhale Duyurusu

İHALE ŞARTNAMESİ

  1. 1.     İşin Adı : Şirketimizce teminat altına alınmış olup eksperlerin yaptığı tespit sonucunda tam hasar uygulamasına tabi tutulacak araçların değerlendirilmesi.
  1. 2.     Türü : Hizmet
  1. 3.     Usulü : Kapalı İhale
  1. 4.     Başvuru Adresi : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık/İstanbul
  1. 5.     İşin Süresi : 01.01.2014 / 31.12.2014
  1. 6.     İhale Başlangıç / Bitiş Tarihi : 05.12.2013 / 16.12.2013
  1. 7.     İhaleye Katılma Şartları

 

İhaleyi kazanacak firmadan 5.000.000.-USD değerinde teminat mektubu alınacaktır.

İhaleyi kazanacak firma Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından tam hasar işlemine tabi tutulması uygun görülen araçların trafikten çekilmesi sürecindeki tüm teknik ve idari işlemleri gerçekleştirecek ve bu işlemler için Anadolu Sigorta ve sigortalı/menfaat sahibinden hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.

İhaleyi kazanacak firma Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından tam hasar işlemine tabi tutulması uygun görülen araçları bulunduğu yerden kendi imkanları ile alacak ve bu işlemler için hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.

İhaleyi kazanacak firma Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından tam hasar işlemine tabi tutulması uygun görülen araçların trafikten çekme belgelerini, tüm evrakların tamamlanmasının ardından en geç 3 işgünü içerisinde temin ederek Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne teslim edecektir.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, tam hasar işlemine tabi tutulacak aracın bilgilerini sistem üzerinden ihaleyi kazanacak firmaya bildirecektir.

Tam hasar işlemine tabi tutulacak aracın bilgilerinin aktarılmasının ardından aracın sovtaj bedeli takip eden haftanın ilk iş günü Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hesaplarına yatırılacaktır.

Sovtaj bedelinin yatırılmasının ardından 3 gün içinde ihaleyi kazanan firma aracı kendi üzerine alacak ve satış sözleşmesinin tasdikli bir suretini Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne ve sigortalıya iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderecektir.

Aracın hasar tutarı, hasar tespitini yapan eksperin nihai raporunda belirtilen tutar olarak değerlendirilecektir.

İhaleyi kazanan firma tarafından Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne ödenmiş olan sovtaj bedelleri toplamı tam hasar işlemi gören araçlar için sigortalılar tarafından imzalanan mutabakatnamelerde yer alan tutarlar toplamının %50 sinden az olamaz. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle başlayan altı aylık dönemlerde yapılacak hesaplama sonucunda Sovtaj bedelleri toplamının mutabakatnamelerde yer alan tutarlar toplamına oranının %50’nin altında olması halinde ihaleyi kazanan firma aradaki farkı, altı aylık dönemi takip eden 30 gün içinde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne ödeyecektir.

İhaleye katılacak firmalar tekliflerini, taahhüt ettikleri yıl sonu ortalama sovtaj oranını belirtmek ve aşağıdaki tablodaki boş alanları doldurmak suretiyle ileteceklerdir.  Farklı bir hesaplama yöntemi ile teklif vermek isteyen firmalar da, yıl sonu ortalama sovtaj oranını belirtmek ve aracın sovtaj bedelini 2 gün içerisinde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilmiş olan araç satış süreleri, sovtaj bedelinin ödenmesine ilişkin süreler ve ortalama sovtaj tutarına ilişkin şartları kabul etmiş sayılacaktır. 

Hasar Tutarı/Piyasa Rayici(%)

Alınacak sovtaj oranı

%45 - %60

 

%60 - %80

 

%80 -%100

 

%100-%150

 

%150 -&

 

 

İhaleye konu araçlar üzerine, trafikten çekilme işlemi ile noter satışı yapılması arasındaki sürede satışa engel bir tahdit (rehin, haciz, tedbir vs) gelmesi halinde her türlü sorumluluk ihaleyi kazanacak firmada olacaktır.

Özel üretim araçlar, özel donanımlı araçlar, zırhlı araçlar ve lastik tekerlekli olmayan iş makineleri bu uygulamanın dışında değerlendirilecek olup sovtaj bedeli karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

 

  1. 8.     İstenen Belgeler ve diğer hususlar :

Vergi levhası örneği.

Tüzel kişiliğin ortaklarının ve birinci derece imza yetkililerinin sabıka kaydı.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

Kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.

Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

 İşbu ihalenin açılması, en yüksek teklifi veren firmaya işin ihale edileceği anlamını taşımamaktadır. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, hizmeti en iyi şekilde sağlayabilme yeterliliğine göre ihaleyi kazanacak firmayı belirleyecektir.  Hizmeti en iyi şekilde sağlayabilme yeterliliğine haiz firma olmaması halinde Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ihaleyi iptal edebilir.  

2013 yılında tam hasar işlemine tabi tutulan araçlara ilişkin bilgilerden uygun görülenler teklif vermek isteyen firmalarla paylaşılacaktır.

İhaleye ilişkin sorular için 0 850 744 05 02 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir. 

Web Sayfamızda Kullanılan Dökümanların “Telif hakları Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’ya aittir...