Depar Duyurular

Yeni Kasko Genel Şartları Kapsamında Ürünlerimizde Değişiklikler

01.04.2013 TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE POLİÇELERİMİZDE YAPILAN DÜZENLEMELER

01.04.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ve poliçe şablonuna ilişkin düzenlemeler doğrultusunda kasko sigortası ürünlerimizde gerekli güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapılan değişiklikler incelendiğinde Hazine Müsteşarlığı’nın, sigortalıların, farklı sigorta şirketlerinden alacağı kasko sigortası tekliflerini daha kolay karşılaştırabilmesini ve hasar anında sigortalı ile sigortacı arasında ihtilaf doğurabilecek hususların, önceden poliçede belirtilmek suretiyle giderilmesini amaçladığı anlaşılmaktadır. Sigortalıların, teminat kapsamını, muafiyetleri, özel şartları, vs. diğer hususları kolayca anlayabilmeleri ve kıyaslama yapabilmeleri amacıyla poliçede yer alan bilgilerin, tüm sigorta şirketleri tarafından aynı sırayla yazılması kararlaştırılmıştır.

Yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ekte yer almakta olup yeni Genel Şartlar ile getirilen önemli değişiklikler ve bu kapsamda Kasko Sigortası ürünlerimizde yapılan düzenlemeler aşağıda, iki ayrı bölümde belirtilmiştir.

A. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’ndaki Önemli Değişiklikler:

 • Genel Şartların “A.1. Sigortanın Konusu” maddesi ile “A.4. Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar” maddelerinde belirtilen riskler için sağlanacak teminatlar 4 farklı ürün ismiyle verilebilecektir. Verilecek teminatın kapsamına göre ürün isminde “Dar Kasko”, “Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” veya “Tam Kasko” ifadesi geçecektir.
 • Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları, aracın rayiç değerine kadar teminat altındadır. Bununla birlikte araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, bedellerinin poliçede belirtilmesi koşuluyla sigorta kapsamı içindedir.
 • Ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlara 3 farklı maddede yeni riskler eklenmiştir.

4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

4.14. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

4.15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

 • Poliçelerde sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup Genel Şartların B.3.3.1.1. maddesine göre sigortalı araç, hasar tarihi itibarıyla rayiç değerine kadar teminat altındadır. Ayrıca, hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas alınacaktır. Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilecektir.

 • Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı (onarım yerine tedarik/parçanın onarımı mümkün değilse tedarik, vb.), tedarikin yapılacağı parça türü (orijinal/eşdeğer parça) ve onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususu poliçede belirtilecektir.

B. Kasko Sigortası Ürünlerimizde Yapılan Başlıca Değişiklikler:

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklik ile sigorta şirketleri, teminatın kapsamına göre ürünlerini 4 farklı içerikte ve ürün ismiyle sunabilecek olup bu ürünlerin isimleri “Dar Kasko”, “Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” ve “Tam Kasko” olarak belirlenecektir.

Sigortalıların kasko sigortasından beklentileri ve acentelerimizin talepleri dikkate alınarak şirketimizce birleşik kasko, kasko ve diğer türev ürünlerimizin “Genişletilmiş Kasko” içeriğinde verilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer ürünlerin (Dar Kasko, Kasko ve Tam Kasko) sunulması şu an itibarıyla planlanmamakta olup değişen ihtiyaçlara göre bu ürünler için de çalışma yapılabilecektir.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda kasko sigortası ürünlerimizde ve poliçe çıktısında yaptığımız önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:

 • Kasko Sigortası ürünlerimizin tamamında ürün başlığına “Genişletilmiş Kasko” ifadesi eklenmiştir.
 • Poliçelerimiz aşağıda başlıkları belirtilen 5 bölümden oluşmaktadır:

-        Sözleşme Tarafları

-        Sigorta Konusu Araç Bilgileri

-        Prim Bilgileri

-        Teminat Hakkında Genel Bilgiler

-        Diğer Hususlar

 • “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altında belirtilen ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilen zararlar arasına “Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar (A.4.13.)” eklenmiş olup tüm poliçelerde otomatik olarak verilecektir. İlgili teminatın kapsamı aşağıda yer alan “Kemirgen ve Diğer Hayvan Zararları Klozu” ile poliçeye ayrıca yazılmıştır.

Kemirgen ve Diğer Hayvan Zararları Klozu

“Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.13 bendine istinaden, sigorta ettirenle aşağıdaki hususta ek sözleşme yapılmıştır.

Kemirgen ve diğer hayvanların aracın motor, elektrik ve mekanik aksamına, sıkışma, kemirme vb. yollarla vereceği zararlar teminat kapsamındadır. Evcil hayvanların araç içerisine vereceği zararlar ile kuşların doğrudan veya dolaylı olarak araç boya ve kaportasına vereceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.”

Şirketimiz, ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilen “Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar (A.4.14)” ve “Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar (A.4.15)” için teminat verilmemesini kararlaştırmıştır.

 • Araç bedeli poliçede yer almayacak olup “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altındaki bölüme, belirtilen madde numarasıyla aşağıdaki ifadeler eklenmiştir. Araçta ilave donanım, aksesuar ve taşınan emtia olması halinde eskiden olduğu gibi bedel bilgisi poliçelerde belirtilmeye devam edecektir.

5-) Sigorta şirketi aracı, hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.

6-) Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır. Ancak, poliçede belirtilen araçta, standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarlar, bedeli poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alınır. Söz konusu donanım ve aksesuarların bedeli, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Bu donanım ve aksesuarlarda teminat kapsamına giren herhangi bir hasar olması durumunda piyasa rayicinin, beyan edilen sigorta bedelinden farklı olduğunun tespit edilmesi halinde TTK’nin 1462. maddesi çerçevesinde eksik/aşkın sigorta uygulanır.

 • Hasar tarihi itibarıyla rayiç değeri belirleme yöntemi “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altında aşağıdaki şekilde poliçeye yazılmıştır.

9-) Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.3.2.2. maddesi doğrultusunda sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

 • Aracın, model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli / vb. gibi araç piyasa değerini etkileyen özellikleri dikkate alınır,
 • Emsal veya muadil araca sahip yetkili/yetkisiz satıcılar ve galeriler ile internet sitelerinden en az 3 adet fiyat alınıp belgelenir,
 • Sigortalı aracın özelliklerine en yakın olan araçların fiyatlarının ortalaması alınarak ödenecek rayiç değer belirlenir,
 •  Emsal veya muadil aracın bulunamadığı veya b) fıkrasında belirtilen yöntemle 3 adetten daha az fiyat alınabildiği durumlarda eksper ve sigortalının önereceği ve sigortalı ile sigortacının mutabık kalacağı, kurumsal niteliği haiz araç satıcılarından alınacak değerlerin ortalaması dikkate alınarak rayiç değer belirlenir.
 • Hasar tazmin yöntemi aşağıdaki şekilde belirlenerek poliçeye yazılmıştır.

10-) Kısmi hasarlarda, hasarlanan parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Bu hususta hasarın tespiti için görevlendirilen eksper tarafından yapılan değerlendirme esastır. Hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse 11. maddede belirtildiği şekilde değiştirilme yoluna gidilir. Onarımı mümkün olmayan parçalarda yedek parça tedariki sigortacı tarafından yapılır. Parçanın, aracın onarımının yapıldığı servis tarafından tedarik edilmesi sigortacının onayına bağlıdır.

 • Tedarik edilecek parça türü hakkında bilgilendirme aşağıdaki şekilde poliçeye yazılmıştır.

11-) Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için sigortacı tarafından orijinal parça tedarik edilir. Parçanın tedarikinin, aracın onarımının yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlanan parça orijinal değilse aynı özellikleri taşıyan parça ile değiştirilme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir.

 • Onarımın yapılacağı yer hakkında gerekli açıklamalar aşağıdaki şekilde poliçeye yazılmıştır.

12-) Sigortalı ve sigortacı, herhangi bir hasar durumunda aracın, sigortacının anlaşmalı olduğu serviste veya sigortalının tercih edeceği serviste onarımını kabul etmiştir. Hasar tespiti için eksper görevlendirilmesi durumunda, eksper tarafından belirlenecek hasar tutarı esas alınır. Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarına kadar aracın onarımı yaptırılır veya tutar nakden ödenir. Sigortacının anlaşmalı olmadığı servislerde yapılacak onarımlarda, tedarik edebildiği durumda parça tedarikinin sigortacı tarafından yapılacağı; parçanın, aracın onarımının yapıldığı servis tarafından tedarik edilmesinin sigortacının onayına bağlı olduğu hususunda mutabık kalınmıştır.

Münhasıran araç cam hasarlarında ise aşağıdaki düzenleme taraflar arasında kabul edilmiştir:

Münhasıran araç cam hasarlarında, tamir adedine bakılmaksızın camın tamir edilmesi halinde hasarsızlık indirimi etkilenmez. Camın tamirinin mümkün olmaması ya da değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda ise sigortacının anlaşmalı cam servislerinde gerçekleştirilecek 1 adet yerli/logosuz cam değişimi hasarsızlık indirimini etkilemez. Bu durumdaki 2. cam hasarı ilk hasar olarak değerlendirilir ve tablodaki esaslara göre kademe değişikliği gerçekleştirilir. Sonraki kırılmalarda ise hasarsızlık indirim hakkı ortadan kalkar.

Şirketimiz ile anlaşmalı cam servislerinin haricinde gerçekleştirilen cam değişimlerinde %25 muafiyet uygulanır, muafiyet uygulanmaz ise cam hasarı ilk hasar olarak değerlendirilir.

Son model araçların, yetkili ve aynı zamanda Şirketimizle anlaşmalı olan bir serviste gerçekleştirilen ilk cam hasarları da hasarsızlık indirimini etkilemez.

 • “Diğer Hususlar” bölümünde “Sigorta Kapsamı” başlığı altında Kasko Kapsamındaki İlave Değerler, Artan Mali Sorumluluk, Koltuk Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma teminat limitleri yer alacaktır. Her bir teminata ait primin ayrı ayrı gösterilmesinden vazgeçilmiş olup poliçe toplam primi “Prim Bilgileri” kısmında belirtilecektir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde SEAM sisteminde teklif ve poliçe giriş ekranlarında da değişiklik yapılmıştır. Buna göre, ekranda sigorta bedeli için bir değer girişi yapılamayacaktır. Sadece römork, traktör, iş makinesi, vb. araçlar için sigorta bedeli girişi yapılabilecek ancak tutar bilgisi poliçe çıktısında yazılmayacaktır. Sigorta bedeline ilişkin olarak tüm poliçelerimize, yukarıda belirtilen “Teminat Hakkında Genel Bilgiler” başlığı altındaki 5. ve 6. maddeler yazılacaktır. Sigorta bedeli için değer girişi yapılan araçların gerçek piyasa rayicinin tespit edilerek sisteme girilmesi önem arz etmektedir.

Teklif veya poliçe girişinde aracın marka, model, model yılı, kullanım tipi ve kullanım şekli bilgilerinin doğru girilmesi önem arz etmektedir. Doğru bilgilerle düzenlenmeyen poliçelerde eksik prim alınması söz konusu olacağı gibi bu yanlışlık, Genel Şartların C.2. ve C.3. maddeleri kapsamında sigortalılarımıza hasarının tam olarak ödenememesi gibi bir durum da ortaya çıkarabileceğinden sigortalı memnuniyetsizliğine neden olabilecektir.

Eskisi Yerine Yenisi Klozu, Anadolu Mini Onarım Hizmeti ve Anadolu Hizmet Kasko teminatları kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklikler doğrultusunda ilgili Genel Şartlar, klozlar ve özel şartlarda gerekli güncellemeler yapılmıştır. Güncellenen KZ 507 model numaralı “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” ve KZ 601 model numaralı “Birleşik Kasko Sigorta Poliçesi Klozları” dokümanları acentelerimize gönderilmiş olup 22.03.2013 tarihi itibarıyla web sitemizde "Ürünlerimiz / Araç / İsteğe Bağlı Sigortalar / Birleşik Kasko Sigortası" sayfasına eklenmiştir. Başlangıç tarihi 01.04.2013 ve sonrası olan poliçeler için yeni Genel Şart ve kloz kitapçıklarının poliçelerimiz ile birlikte sigortalılarımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

KZ 901 kodlu Kasko Sigorta Poliçesi Bilgilendirme Formu ve KZ 902 kodlu Birleşik Kasko Sigorta Poliçesi Bilgilendirme Formu güncellenmiş olup web sitemizde “Online İşlemler / Acente İşlemleri / Dokümanlar / Bilgilendirme Formları” sayfasına eklenmiştir. Sistemden poliçe ile birlikte bilgilendirme formu basımı 01.04.2013 tarihine kadar durdurulmuş olup 01.04.2013 tarihinde yeni bilgilendirme formlarının poliçe ile birlikte basımına tekrar imkân tanınacaktır. Bu süreçte bilgilendirme formlarının web sitemizden basılarak, başlangıç tarihi 01.04.2013 tarihinden önce olan poliçeler için eski bilgilendirme formlarının, başlangıç tarihi 01.04.2013 ve sonrası olan poliçeler için yeni bilgilendirme formlarının poliçe ekinde sigortalılarımıza teslim edilmesi önem arz etmektedir.

 EK 1_KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 01.04.2013

Web Sayfamızda Kullanılan Dökümanların “Telif hakları Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’ya aittir...