Depar BASİDAV/BASİSEN Ferdi Kaza Sigortası

BASİDAV/BASİSEN Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi, Sigorta ettiren BASİSENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI (BASİDAV) ile Sigortacı ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ arasında aşağıda yazılı esaslara göre 19.03.2009 tarihinde imzalanmış olup, 2012-2013 poliçe dönemi aşağıda yazılı esaslara göre değerlendirilecektir.

Grup Ferdi Kaza Sigortasının konusu, Basidav üyelerinin 

 • Ölüm
 • Sürekli Sakatlık

hallerinde tazminat ödenmesini sağlamaktır

Grup Ferdi Kaza Sigortasının sağladığı teminat miktarları her bir sigortalı için poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu ölüm halinde 45.000 TL, yine poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sürekli sakatlık halinde ise, 45.000 TL’dir.

Sigortalı : Basidav-Basisenler Yardımlaşma Vakfı Üyeleri

Ölüm : 45.000 TL
Sürekli Sakatlık : 45.000 TL

*Deprem, poliçe teminatına dahildir.

Buna ilaveten, mevcut teminatı, yıllık sigorta primlerini peşin olarak sigorta şirketine ödemeleri koşuluyla ve aşağıdaki tabloda detaylı görüleceği üzere, avantajlı prim seçenekleriyle genişleterek Basidav üyelerinin eş ve çocukları & Basisen üyeleri & Basisen üyelerinin eş ve çocukları (18-70 yaş) içinde almaları sağlanmıştır.

TEMİNAT NEV'İ ve TUTARLARI TERCİH 1 TERCİH 2 TERCİH 3 TERCİH 4 TERCİH 5
KAZAEN ÖLÜM 40.000 TL 50.000 TL 60.000 TL 70.000 TL 80.000 TL
KAZAEN SÜREKLİ SAKATLIK 40.000 TL 50.000 TL 60.000 TL 70.000 TL 80.000
KİŞİ BAŞI YILLIK PEŞİN PRİM 25 TL 35 TL 45 TL 55 TL 65 TL

*Deprem, poliçe teminatına dahildir. 

Not: Basidav ve Basisen üyeliklerinin sona ermesi halinde; kendilerinin, eş ve çocuklarının sigortaları, dönem sonunda sona erer.

İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Aşağıdaki haller kaza sayılır:

 1. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
 2. Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve 
      kopmasından,
 3. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
 4. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Aşağıdaki haller kaza sayılmaz:

 1. Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
 2. Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma,
      güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
 3. Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
 4. Aşikar sarhoşluğun sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu 
      madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
 5. Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) her türlü
      şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerlidir.

İlgili Linkler

BASİDAV/BASİSEN Ferdi Kaza Sigortası Soru Formu

Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu
 

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

-Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Yukarıda verilen dokümanz "İlgili Dokümanlar (Genel Şartlar, Klozlar)" linkinden ulaşılabilir.

İlgili Dokümanlar

Web Sayfamızda Kullanılan Dökümanların “Telif hakları Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’ya aittir...